Vyhledávejte ve více než 739 ks repasovaných motorech

Například: Škoda Fabia 1.9 nebo kódem motoru: ATD

Reklamační podmínky

Reklamační řád internetového obchodu

Stáhněte si formulář ve formátu PDF

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „RP“)

Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě je AUTOKOMA 1 s.r.o., Zámostie 185, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• u poštovních zásilek – den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)
• při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
• při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoli měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 13.4.2015 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

Alternativní řešení sporů.

Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se Spotřebitel domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (dále jen „žádost o nápravu“) e-mailem na “ autokoma@autokoma.sk“. Pokud Prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem Prodávajícímu, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) ve smyslu zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 391/2015 Sb. z.“), a to příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je v daném případě Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, který je zveřejněn na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR (www.mhsr.sk), nebo prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce www. ec.europa.eu/consumers/odr/. Pokud jsou na alternativní řešení sporu příslušné více subjektů alternativního řešení sporů, Spotřebitel má právo volby, kterému z nich návrh podá. Možnost Spotřebitele obrátit se na soud není podáním návrhu dotčena. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Spotřebitelem vyplývajících z kupní smlouvy nebo souvisejících s kupní smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č.j. 391/2015 Sb. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.